Voorwaarden, Privacy policy & Disclaimer

Algemene Voorwaarden voor bezoekers van TweedehandsKwaliteit.nl

TweedehandsKwaliteit.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website van derden, en/of in andere elektronische communicatie zoals  e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen van derden en die gebaseerd zijn op bedoelde informatie verstrekt door derden.

TweedehandsKwaliteit.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor aankopen bij  winkeliers die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor contractanten van TweedehandsKwaliteit.nl

Artikel 1.  De contractant 
Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘contractant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk- of rechtspersoon op wiens naam een contract is aangegaan om gratis of tegen betaling voor een bepaalde periode, via een link op de website www.tweedehandskwaliteit.nl, zijn/haar winkel te presenteren d.m.v. een eigen website, dan wel met een eigen webpagina die gelinkt is aan en gebouwd is door TweedehandsKwaliteit.nl, op deze website te staan.

Artikel 2.  De overeenkomst
De overeenkomst tussen TweedehandsKwaliteit.nl en de contractant is een overeenkomst, waarbij TweedehandsKwaliteit.nl als tussenpersoon c.q. doorverwijzer fungeert tussen consument/bezoeker en contractant.

Artikel 3.  De dienstverlening
TweedehandsKwaliteit.nl biedt een platform om consumenten/bezoekers en winkeliers, gespecialiseerd in kwalitatief goede 2e hands artikelen, bij elkaar te brengen.

Artikel 4.  Het beheer en de inhoud van de website                                              TweedehandsKwaliteit.nl beheert, onderhoudt en actualiseert de website op een wijze die haar goeddunkt en in het belang is van de dienstverlening aan de contractant. TweedehandsKwaliteit.nl zal zich ervoor inspannen om de informatie correct op de website te vermelden en de website ononderbroken te laten werken. Voor haar dienstverlening is TweedehandsKwaliteit.nl gerechtigd om gebruik te maken van derden. Voor de inhoud/content van de website van de contractant is TweedehandsKwaliteit.nl niet verantwoordelijk en TweedehandsKwaliteit.nl gaat ervan uit dat de contractant haar website zelf onderhoudt en bijwerkt.

Artikel 5.  Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitsluiting toe aan TweedehandsKwaliteit.nl. Het is de contractant (of een ieder ander persoon) niet toegestaan de website of een deel daarvan te reproduceren, verspreiden, te verzenden of te verwerken in een ander document of ander materiaal. De website bevat verwijzingen naar websites van derden. TweedehandsKwaliteit.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud daarvan.

Artikel 6.  Correspondentie
Alle correspondentie vindt plaats via e-mail.  Ook factureringen  en eventuele betalingsherinneringen. De klant is verplicht om een e-mailadres aan TweedehandsKwaliteit.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen. Wijzigingen moeten meteen aan TweedehandsKwaliteit.nl worden doorgegeven op de manier die TweedehandsKwaliteit.nl voorschrijft. Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van  de contractant wordt geacht te zijn aangekomen.

Artikel 7.  Abonnement
Aan het abonnement zijn een aantal voorwaarden verbonden.
De contractant:

  • moet een fysieke winkel of  winkelwoonhuis hebben die de klant kan bezoeken.
  • moet minimaal 1 dag in de week geopend zijn of de mogelijkheid aanbieden aan klanten om langs te komen.
  • heeft een assortiment dat voor het merendeel bestaat uit tweedehands artikelen.
  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Tevens verkoopt de contractant geen artikelen waarvan bekend is dat ze van diefstal afkomstig zijn.

Heeft de contractant een website, dan kan deze gratis, voor onbepaalde tijd op de website van TweedehandsKwaliteit.nl staan.
Na aanmelding via de website of telefonische benadering door een medewerker van TweedehandsKwaliteit.nl krijgt de contractant van TweedehandsKwaliteit.nl een e-mail,  met daarin het advies het aanmeldformulier in te vullen en een link van TweedehandsKwaliteit.nl te plaatsen op zijn/haar website. Dit is niet verplicht maar wel verstandig en in het belang van de contractant omdat dit positief werkt voor de ranking in de Google-zoekfunctie en de zoekresultaten op de website van TweedehandsKwaliteit.nl.
Als het aanmeldformulier is geretourneerd en de link is geplaatst op de website van de contractant, kan deze gebruik maken van de mogelijkheid om de website/winkel en/of de categorieën , tegen betaling, uitgelicht te laten zijn. De winkel wordt dan als eerste zichtbaar bij het winkeltype of de categorieën waarop gezocht wordt, en waarvoor de contractant  heeft betaald.
De ‘uitgelichte plaats’ voor een ‘winkeltype’  of voor 5 categorieën kost € 10 (excl. btw) per kalenderweek en kan aangemeld worden via aanmelden@tweedehandskwaliteit.nl.

Wil de contractant weer van de website van TweedehandsKwaliteit.nl verwijderd worden, dan kan hij dit per e-mail aan TweedehandsKwaliteit.nl kenbaar maken. TweedehandsKwaliteit.nl zal dan binnen 5 werkdagen de website van de contractant verwijderen.

Heeft de contractant geen website, dan kan deze toch op de website van TweedehandsKwaliteit.nl staan. Er wordt dan voor de contractant een pagina aangemaakt, waarvoor de contractant de gegevens moet aanleveren. Aan dit lidmaatschap zijn (éénmalige) inschrijvingskosten van €25 per winkeltype en abonnementskosten van €10 per maand verbonden. Deze bedragen zijn exclusief btw. Het abonnement kan maandelijks worden opgezegd. 

Artikel 8.  De betaling 
De inschrijvingskosten kan de contractant, via een per e-mail toegezonden iDEAL-link, éénmalig overboeken. Het lidmaatschapsgeld wordt aan het einde van elke maand van de rekening afgeschreven, middels een door de contractant verstrekte SEPA-incasso machtiging, welke door TweedehandsKwaliteit.nl naar de contractant per e-mail is toegezonden. De factuur wordt maandelijks via een PDF-bestand naar de klant verstuurd. (De facturering geschiedt via een extern bedrijf).

Artikel 9.  Verzuimregels
Bij een geweigerde incasso is de contractant direct in verzuim zonder nadere ingebrekestelling en mag TweedehandsKwaliteit.nl de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening brengen vanaf de factuurdatum. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €10.

Artikel 10.  Duur overeenkomst 
Heeft de contractant een abonnement bij TweedehandsKwaliteit.nl voor een eigen online omgeving (dus voor winkels zonder website) afgesloten, dan wordt deze overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar (tenzij anders overeengekomen), waarna het lidmaatschap maandelijks opzegbaar is. Heeft de contractant binnen dit jaar een eigen website laten bouwen, dan kan het abonnement direct worden omgezet naar een gratis abonnement voor onbepaalde tijd, met inachtneming van één maand opzegtermijn. TweedehandsKwaliteit.nl zal dan linken naar de website van de contractant.
De contractant dient de overeenkomst schriftelijk, per e-mail, op te zeggen. De opzegging krijgt haar werking als TweedehandsKwaliteit.nl de opzegging per mail heeft bevestigd. Indien de contractant in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, in strijd handelt met de gedragsregels van goed ondernemerschap of andere bepalingen uit de overeenkomst, of strijdig handelt met toepasselijke wet- en regelgeving, kan TweedehandsKwaliteit.nl de overeenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn beëindigen en/of de winkel van de contractant verwijderen van de website, een en ander onder voorbehoud van verdere rechten.

Artikel 11.  Aansprakelijkheid en vrijwaring
TweedehandsKwaliteit.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het handelen of nalaten van de contractant met of voor een klant en/of derde. TweedehandsKwaliteit.nl is op geen enkele manier een partij bij aankoop c.q. verkoop tussen contractant en klant. De contractant vrijwaart TweedehandsKwaliteit.nl voor alle claims voortvloeiende uit of verband houdende met de rechtsverhouding tussen contractant en klant c.q. derde.

Artikel 12.  Wijziging Algemene  Voorwaarden
TweedehandsKwaliteit.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van TweedehandsKwaliteit.nl is daarvoor afdoende.

Artikel 13.  Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen TweedehandsKwaliteit.nl en een contractant is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Versie: januari 2016

 

Privacy Policy voor Bezoekers en Contractanten van TweedehandsKwaliteit.nl

1. Beheer
De website www.tweedehandskwaliteit.nl staat onder beheer van de eenmanszaak TweedehandsKwaliteit.nl (KvK nr.: 59274352).  De contactgegevens zijn te vinden op http://www.tweedehandskwaliteit.nl.

2. Gegevens die door de contractant verstrekt worden
TweedehandsKwaliteit.nl kan de gegevens die door de contractant verstrekt worden (of een deel hiervan) gebruiken om deze:
a.  te plaatsen op de website van TweedehandsKwaliteit.nl.
b.  te sturen naar bezoekers die inboedels aanbieden via TweedehandsKwaliteit.nl

3. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan TweedehandsKwaliteit.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een paar uitzonderingen op deze regel:
a.  Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
b.  Wanneer er bewijs is ( of een redelijk vermoeden) dat de goederen die op de website van  TweedehandsKwaliteit.nl afkomstig zijn van diefstal of andere criminele activiteiten.
c.  zie punt 2b

4. Beveiliging
De gegevens die de klant aan TweedehandsKwaliteit.nl verstrekt en die niet bedoeld zijn voor derden, worden in een beveiligde omgeving en met versleutelde bestanden opgeslagen.

5. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. TweedehandsKwaliteit.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door TweedehandsKwaliteit.nl voorgeschreven wijze door te geven.

 

Disclaimer van TweedehandsKwaliteit.nl

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is TweedehandsKwaliteit.nl niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. TweedehandsKwaliteit.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van TweedehandsKwaliteit.nl, die geen eigendom zijn van TweedehandsKwaliteit.nl, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel TweedehandsKwaliteit.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door TweedehandsKwaliteit.nl worden onderhouden, worden afgewezen.