Voorwaarden, Privacy policy & Disclaimer

Algemene Voorwaarden voor bezoekers van TweedehandsKwaliteit.nl

TweedehandsKwaliteit.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website van derden, en/of in andere elektronische communicatie zoals  e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen van derden en die gebaseerd zijn op bedoelde informatie verstrekt door derden.

TweedehandsKwaliteit.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor aankopen bij  winkeliers die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor contractanten van TweedehandsKwaliteit.nl

Artikel 1.  De contractant 
Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘contractant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk- of rechtspersoon op wiens naam een contract is aangegaan om gratis  via een link op de website www.tweedehandskwaliteit.nl, zijn/haar winkel te presenteren d.m.v. een eigen website, dan wel met een eigen webpagina die gelinkt is aan en gebouwd is door TweedehandsKwaliteit.nl, op deze website te staan.

Artikel 2.  De overeenkomst
De overeenkomst tussen TweedehandsKwaliteit.nl en de contractant is een overeenkomst, waarbij TweedehandsKwaliteit.nl als tussenpersoon c.q. doorverwijzer fungeert tussen consument/bezoeker en contractant.

Artikel 3.  De dienstverlening
TweedehandsKwaliteit.nl biedt een platform om consumenten/bezoekers en winkeliers, gespecialiseerd in kwalitatief goede 2e hands artikelen, bij elkaar te brengen.

Artikel 4.  Het beheer en de inhoud van de website                                              TweedehandsKwaliteit.nl beheert, onderhoudt en actualiseert de website op een wijze die haar goeddunkt en in het belang is van de dienstverlening aan de contractant. TweedehandsKwaliteit.nl zal zich ervoor inspannen om de informatie correct op de website te vermelden en de website ononderbroken te laten werken. Voor haar dienstverlening is TweedehandsKwaliteit.nl gerechtigd om gebruik te maken van derden. Voor de inhoud/content van de website van de contractant is TweedehandsKwaliteit.nl niet verantwoordelijk en TweedehandsKwaliteit.nl gaat ervan uit dat de contractant haar website zelf onderhoudt en bijwerkt.

Artikel 5.  Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitsluiting toe aan TweedehandsKwaliteit.nl. Het is de contractant (of een ieder ander persoon) niet toegestaan de website of een deel daarvan te reproduceren, verspreiden, te verzenden of te verwerken in een ander document of ander materiaal. De website bevat verwijzingen naar websites van derden. TweedehandsKwaliteit.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud daarvan.

Artikel 6.  Correspondentie
Alle correspondentie vindt plaats via e-mail.  De klant is verplicht om een e-mailadres aan TweedehandsKwaliteit.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen. Wijzigingen moeten meteen aan TweedehandsKwaliteit.nl worden doorgegeven op de manier die TweedehandsKwaliteit.nl voorschrijft. Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van  de contractant wordt geacht te zijn aangekomen.

Artikel 7.  Plaatsing
Aan de gratis plaatsing zijn een aantal voorwaarden verbonden.
De contractant:

  • moet een fysieke winkel of  winkelwoonhuis hebben die de klant kan bezoeken.
  • moet minimaal 1 dag in de week geopend zijn of de mogelijkheid aanbieden aan klanten om langs te komen.
  • heeft een assortiment dat deels bestaat uit tweedehands artikelen.
  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Tevens verkoopt de contractant geen artikelen waarvan bekend is dat ze van diefstal afkomstig zijn.

Heeft de contractant een website, dan kan deze gratis, voor onbepaalde tijd op de website van TweedehandsKwaliteit.nl staan.
Na aanmelding via de website of telefonische benadering door een medewerker van TweedehandsKwaliteit.nl krijgt de contractant van TweedehandsKwaliteit.nl een e-mail,  met daarin het advies het aanmeldformulier in te vullen en een link van TweedehandsKwaliteit.nl te plaatsen op zijn/haar website. Dit is niet verplicht maar wel verstandig en in het belang van de contractant omdat dit positief werkt voor de ranking in de Google-zoekfunctie en de zoekresultaten op de website van TweedehandsKwaliteit.nl.

Wil de contractant weer van de website van TweedehandsKwaliteit.nl verwijderd worden, dan kan hij dit per e-mail aan TweedehandsKwaliteit.nl kenbaar maken. TweedehandsKwaliteit.nl zal dan  de website van de contractant verwijderen.

Artikel 8.  Aansprakelijkheid en vrijwaring
TweedehandsKwaliteit.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het handelen of nalaten van de contractant met of voor een klant en/of derde. TweedehandsKwaliteit.nl is op geen enkele manier een partij bij aankoop c.q. verkoop tussen contractant en klant. De contractant vrijwaart TweedehandsKwaliteit.nl voor alle claims voortvloeiende uit of verband houdende met de rechtsverhouding tussen contractant en klant c.q. derde.

Artikel 9.  Wijziging Algemene  Voorwaarden
TweedehandsKwaliteit.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van TweedehandsKwaliteit.nl is daarvoor afdoende.

Artikel 10.  Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen TweedehandsKwaliteit.nl en een contractant is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Versie: januari 2016

Privacy Policy voor Bezoekers en Contractanten van TweedehandsKwaliteit.nl

1. Beheer
De website www.tweedehandskwaliteit.nl staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Plaatsing op de website zijn gratis. De contactgegevens zijn te vinden op https://www.tweedehandskwaliteit.nl.

2. Gegevens die door de contractant verstrekt worden
De gegevens van de winkels die zichtbaar zijn op TweedehandsKwaliteit.nl zijn verstrekt door de contractant dan wel verkregen door eigen informatie die de winkelier op internet heeft geplaatst.

3. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan TweedehandsKwaliteit.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

4. Beveiliging
De gegevens die de klant aan TweedehandsKwaliteit.nl verstrekt en die niet bedoeld zijn voor derden, worden in een beveiligde omgeving en met versleutelde bestanden opgeslagen.

5. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. TweedehandsKwaliteit.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door TweedehandsKwaliteit.nl voorgeschreven wijze door te geven.

Disclaimer van TweedehandsKwaliteit.nl

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is TweedehandsKwaliteit.nl niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. TweedehandsKwaliteit.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van TweedehandsKwaliteit.nl, die geen eigendom zijn van TweedehandsKwaliteit.nl, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel TweedehandsKwaliteit.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door TweedehandsKwaliteit.nl worden onderhouden, worden afgewezen.